Glavne aktivnosti

  1. USLUGE SKLONIŠTA
  2. USLUGE SAVJETOVALIŠTA UDRUGE BROD
  3. EDUKACIJA

1. USLUGE SKLONIŠTA

1.1. Smještaj

  • Tjelesni i psihički oporavak žena i djece žrtava nasilja.
  • Prevencija i spriječavanje nastavka nasilja.
  • Ekonomsko osnaživanje i edukacija žena žrtava nasilja.

Prostor za Sklonište dodijelio je grad Slavonski Brod udruzi Brod na vrijeme od 10 godina, uz istovremeno financiranje obnavljanja i adaptaciju kuće u svrhu skolništa za žene i djecu žrtve obitljeskog nasilja. Jedini kriteriji za primanje u Sklonište je da su žene žrtve jednog oblika nasilja( psihičko, fizičko, seksualno i ekonomsko).

Sklonište ima kapacitet da primi 25 osoba ( žena i djece).

1.2. Rad sa korisnicima skloništa

U Skloništu sa ženama radi socijalna radnica, psihologinja, socijalna pedagoginja i voditeljca skloništa.

Osim pružanja podrške, savjetovanja i usmjeravanja, savjetnice u Skloništu posreduju između žena i institucija. Posredovanje se odnosi na uspostavljanje inicijalnih kontakata s djelatnicima institucija. Tijekom rada sa ženama, savjetnice zajedno sa ženom procjenjuje napredovanje koje je učinjeno na njenom emocionalnom i psihološkom napretku, prilagodbu na promjenu životnih uvjeta, odnos sa djecom, njen napredak u traženju posla i općenito pripremu za život nakon izlaska iz skloništa.

Osim individualnog savjetovanja i rada na slučaju, savjetnice organiziraju grupni sastanak svih žena jednom tjedno. Ovi sastanci su jako važni za žene jer im pruža šansu da izraze i prime naklonost i podršku žena koje su prošle isto. Sastanci su važni za rješavanje dnevne organizacije života u Skloništu i za rješavanje bilo kakvih konflikata između korisnica Skloništa.

1.2.1. Psihološka podrška i terapija

U Skloništu psihologinja provodi terapiju sa ženama. Psihološka potpora je jako važna ženama žrtvama nasilja koje je obično trajalo duže vrijeme. Kada napuste nasilnu okruženje, osim podrške i razumijevanja, potrebna im je profesionalna potpora kako bi prebrodile traumu i vratile snagu da se učinkovito suoče sa problemom.

Naše iskustvo u savjetodavnom radu od kada ga provodimo posljednjih 10 godina, pokazuje da u većini slučajeva, osim tjelesnih ozljeda, žene isto tako pate zbog psihosomatskih poremećaja koji imaju različite nus pojave. Ti psihosomatski poremećaji rezultat su dugoročnog obiteljskog nasilja. Većina žena koje su došle po pomoć u Savjetovalište udruge ili nazvale telefonom tijekom zadnjih godina pokazuju znakove psihosomatskih poremećaja dok su neke imale ozbiljne i teške psihosomatske bolesti.

1.2.2. Pravno savjetovanje i zastupanje

Svaki slučaj nasilja u obitelji zahtjeva pravnu pomoć ženama i djeci. Žene žrtve obiteljskog nasilja imaju malo spoznaje o svojim pravima. Strah ih je da se ne mogu razvesti ako se suprug sa tim ne slaže, misle da će izgubiti djecu, imovinu ili da nema kazne za nasilnika i zaštite njih i njihove djece.

Odvjetnica zastupa žene na sudu i drugim institucijama dok pravnica sastavlja tužbe i žalbe, savjetuje žene o službenim procedurama, koje su obično dugotrajne i komplicirane. Isto tako osiguravamo ženama pravnu pomoć nakon što napuste Sklonište u slučaju da sva njihova prava nisu ostvarena do tada.

1.2.3. Rad sa djecom

Žene koje su nam dolazile ili još uvijek dolaze u Pravno savjetovanje u našu udrugu, govore o svojoj djeci i traumama, te posljedicama koje njihova djecu imaju. U oba slučaja, isto su traumatizirani nasilnim iskustvom i pokazuju simptome traume, kao što su: depresivnost, strah od odvajanja, agresivno ponašanje, nedostatak samopoštovanja, loše ocijene u školi, samo-ozljeđivanje. Većina djece pokazuje neki oblik simptoma psihosomatskog poremećaja, kao što su: nesanica, glavobolja, bolovi u stomaku, mučnina, mokrenje u krevet, poremećaj u prehrani itd.

Promjena okoline i životnih uvjeta, nakon dugogodišnje izloženosti nasilju, može predstavljati povod da dijete osjeća strah, ljutnju, gubitak, zbunjenost i krivnju. Stoga se posebna pažnja usmjerava na potrebe djece u Skloništu.

Socijalna pedagoginja i psihologinja rade sa djecom u Skloništu. Njihov posao je da pruže podršku djeci. Ta podrška se pruža kroz individualni i grupni rad. Savjetovanje ima za cilj da djeca prihvate svoje osjećaje i iskustva i da shvate da nisu oni krivi za ponašanje odraslih u njihovom životu.

Zavisno od dobi djeteta, formiraju se edukacijske i kompjuterske grupe. Osim direktnog rada sa djecom, jedan od zadataka je i rad sa majkom/ma. Nasilje u obitelji često naruši odnos između majke i njezine djece. Savjetnica koja radi sa djecom zastupa prava djeteta, objašnjavajući potrebe i osjećaje djeteta, stvaraju se planovi i aktivnosti za poboljšanje odnosa majke i djeteta.

2. USLUGE SAVJETOVALIŠTA UDRUGE BROD

  • Zaštita žena i djece žrtava nasilja pružanjem pravne pomoći.
  • Zaštita žena i djece žrtava nasilja pružanjem psiho-socijalne pomoći.

Savjetovalište Udruge Brod pruža pomoć ženama žrtvama nasilja a javljaju nam se žene s lokalnog, reginalnog i nacionalog područja .Budući da je adresa skloništa tajna i da žene ne mogu direktno doći do skloništa, prvi kontakt s njima uspostavlja se u Savjetovalištu-prostorije udruge Brod. Savjetodavna pomoć se pruža ženama u prostorijama udruge Brod i drugim ženama kojima nije potreban smještaj ali su im potrebne pravne i psiho-socijalne usluge

2.1. Telefonska linija za savjetovanje

U Udruzi su osposobljena dva telefonska broja (direktne linije) za savjetovanje žena koje ne mogu doći u Slavonski Brod, nemaju sredstava ili prijevoza.

Naša dosadašnja iskustva pokazuju da nam se obraćaju žene iz cijele Hrvatske a najviše s područja istočne Hrvatske (Slavonska regija) koja obuhvaća tri županije: Brodsko-Posavska, Osječko-Baranjska i Vukavarsko Srijemska. Savjetovanje putem telefona provodi pravnica , savjetodavka- voditeljica savjetovanja i jedna ili dvije volonterke po potrebi.

Osnivanjem skloništa za žene i djecu besplatno pravno savjetovanje i ženska savjetodavna linija djeluju po ustaljenim principima i kriterijima rada, što znači da svaka usluga i dalje za žene i djecu je i besplata i dostupna. Ženama koje nazovu telefonsku liniju ili osobno dođu u savjetovalište osiguran je povjerljiv razgovor, razumijevanje i zagarantirana je tajnost njihovih podataka

3. EDUKACIJA

U radu sa žrtvama obiteljskog nasilja potrebna je konstanta edukacija zaposlenica/savjetodavki koje rade na pružanje direktne pomoći i podrške žrtvama.

S toga smo obavezne osigurati edukacije osobama koje rade na direktnoj pomoći žtvama nasilja u Skloništu i Savjetovalištu

Takav vid edukacije osiguravamo kroz seminare, edukacije, okrugle stolove, konferencije koje provoditi naša udruga ili naše zaposlenice/savjetodavke prisustvuju takvim aktivnostima koje provode druge udruge u zemlji i inozemstvu s kojima imamo već uspostavljenu suradnju.