Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja

Pomoć žrtvama obiteljskog nasilja pruža se kroz dva odvojena a usko vezana oblika pomoći, na dvije različite lokacije:

 • Sklonište za žene i djecu žrtve nasilja čija je adresa tajna zbog sigurnosnih razloga.
 • Savjetovalište u prostorijama Udruge Brod grupe za ženska ljudska prava

Opći ciljevi:

 • Podizanje kvalitete života žena i djece žrtava nasilja u obitelji.
 • Smanjivanje rizika različitih oblika nasilja nad ženama i djecom.
 • Uključivanje u socijalne integracije rizičnih skupina djece i njihovih obitelji.
 • Širenje mreža usluga namjenjenih obitelji, a posebno ženama i djeci žrtvama obiteljskog nasilja.
 • Razvijanje programa u zajednici i rada udruga građana i institucija usmjerenih socijalnom osnaživanju žena i djece žrtava obiteljskog nasilja.
 • Pružanje sigurnog smještaja ženama i djeci žrtvama obiteljskog nasilja.
 • Pružanje besplatne pravne i psiho-socijalne pomoći ženama i djeci žrtvama nasilja u obitelji.
 • Provođenje edukativnih aktivnosti usmjerenih informiranju i educiranju žena i djece žrtava nasilja o njihovim pravima i mogućnostima ostvarivanja i zaštite prava.

Specifični ciljevi:

 • Ostvarivanje prava iz područja zdravstvene i socijalne zaštite , te pruženje besplatne pravne pomoći.
 • Postizanje zadovoljavajuće razine subjektivne dobrobiti žena i djece obuhvaćenih psiho- socijalnim tretmanom.
 • Osnaživanje žena za preuzimanje kontrole nad vlastitim životom kroz psiho-socijalni tretman i kroz upoznavanje sa zakonskim mogućnostima ostvarivanja prava.
 • Ostvarivanje radno-okupacijske aktivnosti prema indvidualnim sklonostima i sposobnostima korisnica i djece.( žrtava obiteljskog nasilja)
 • Potpuni tjelesni i psihički oporavak žena i djece žrtava obiteljskog nasilja.
 • Ekonomsko osnaživanje žena žrtava nasilja.

Glavne aktivnosti:

 1. Direktne usluge u Skloništu
 2. Direktne usluge u Savjetovalištu
 3. Edukacija
 4. Suradnja sa lokalnim institucijama koje rade na suzbijanju nasilja

Sklonište i savjetovalište djeluje na principu autonomnosti, što ženama i djeci žrtvama nasilja osigurava siguran i zaštićen boravak s tajnom adresom.

Korisnici /žene i djeca/ imaju sveobuhvatni program prema europskim standardima za skloništa i savjetovališta.

Implementacijom ovog projekta podižemo kvalitetu života direktne ciljane skupine /žena i djece žrtava nasilja/ putem rada educiranih i kvalificiranih osoba koje direktno rade sa korisnicima skloništa i savjetovališta.

Pomoć žrtvama obiteljskog nasilja pruža se kroz dva odvojena a usko vezana oblika pomoći, na dvije različite lokacije:

 • Sklonište za žene i djecu žrtve nasilja čija je adresa tajna zbog sigurnosnih razloga.
 • Savjetovalište u prostorijama Udruge Brod grupe za ženska ljudska prava