Statut udruge «Brod»

 

Na temelju članka 18. Zakona o udrugama («Narodne novine» 74/14) skupština udruge «Brod» - grupe za ženska ljudska prava, održana 19. prosinca 2014. g., donijela je

 

S T A T U T

 

Udruge «Brod» - grupe za ženska ljudska prava

 

I. Predmet

 

Članak 1.

 

Statutom Udruge (u nastavku teksta : Statut ) uređuju se sva pitanja važna za djelovanje Udruge sukladno čl. 13.st. 3 Zakona.

 

 

II. Naziv i sjedište udruge

 

Članak 2.

 

Puni naziv udruge je: Udruga “Brod” – grupa za ženska ljudska prava ,a skraćeni naziv je “Ženska grupa Brod”.

 

Članak 3.

 

Sjedište udruge je u Šumici 5 , Slavonski Brod.

Odluku o promjeni sjedišta donosi Skupština Udruge.

 

 

III. Zastupanje

Članak 4.

 

Udrugu u pravnom prometu zastupa Predsjednica Udruge.

Skupština može ovlastiti i drugu osobu za zastupanje Udruge .

 

Članak 5.

 

Osoba ovlaštena za zastupanje:

Odgovara za zakonitost rada Udruge.

Vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine.

Odgovorna je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća.

Dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga.

Sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge.

Saziva Skupštinu Udruge.

Obavlja i druge poslove u skladu s zakonom, Statutom i aktima Udruge.

 

 

IV. Izgled pečata udruge

 

Članak 6.

 

Pečat Udruge je okruglog oblika i sadrži puni naziv Udruge.

 

 

V. Područje djelovanja

 

Članak 7.

 

Udruga obavlja svojudjelatnost na području ostvarivanja rodne ravnopravnosti.

 

 

VI. Ciljevi

Članak 8.

 

Udruga je osnovana sa ciljem i svrhom ostvarenja rodne ravnopravnosti žena u svim područjima života.

 

 

VII. Djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi

 

Članak 9.

 

Za ostvarivanje cilja radi kojega je osnovana Udruga obavlja sljedeće aktivnosti:

Rad na suzbijanju svih oblika diskriminacije i nasilja nad ženama/obiteljsko nasilje ,kroz pružanje savjetodavnih usluga i sigurnog smještaja.

Rad na ostvarivanju zapošljavanja žena /socijalno poduzetništvo.

Kroz javne nastupe članica popularizira svijest o nenasilnoj kulturi života.

 

 

VIII. Način osiguranja javnosti djelovanja Udruge

 

Članak 10.

 

Rad Udruge je javan ,a javnost rada Udruge osigurava se pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova/a Udruge o svim odlukama i drugim važnim pitanjima djelovanja Udruge

Svi članovi/ice Udruge imaju pravo sudjelovati u radu Udruge sukladno odredbama Statuta i Zakona te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njezina tijela donose.

 

 

IX. Članovi Udruge

Članak 11.

 

Članom/m Udruge može postati punoljetna osoba koja izjavi da to želi, prihvaća ciljeve radi kojih je Udruga osnovanai djelovanjem potvrdi sposobnost da radi na ostvarenju ciljeva određenih Programom rada udruge.

Članom/m udruge može postati i strani državljanin/ka.

 

Članak 12.

 

Udruga vodi popis svojih članova/a elektroničkim putem.

Članstvo u Udruzi može biti redovno i počasno.

 

Članak 13.

 

Fizička osoba koja želi postati redovnim članom/m Udruge podnosi zahtjev Predsjednici udruge koja ga dajući prethodno pozitivno ili negativno mišljenje prosljeđuje Skupštini radi donošenja odluke ,običnom većinom prisutnih članova/a Udruge.

Redovni članovi/ice Udruge biraju i mogu biti birani u Skupštinu ,imaju pravo biti informirani o radu Udruge i imaju druga prava utvrđena Zakonom i Statutom.

 

Članak 14.

 

Počasni član/a Udruge može biti fizička osoba koja je svojim djelovanjem pridonijela ostvarivanju ciljeva radi kojih je Udruga osnovana a imenuje ga Skupština na prijedlog 25% članova/ca Udruge ili na prijedlog Predsjednice Udruge.

Počasni član/ca nema pravo glasa na skupštini, ne može sudjelovati u biranju tijela Udruge niti može biti biran/a u ta tijela i ima pravo biti informiran/a o radu Udruge.

 

Članak 15.

 

Članstvo prestaje:

 

Istupanjem – samovoljno na temelju pisane izjave.

Isključenjem radi nepoštivanja odredbi Statuta.

 

Odluku o isključenju donosi predsjednica Udruge na način predviđen za primanje članova/a u Udrugu.

Protiv odluke o isključenju dopuštena je žalba u roku 15 dana, o kojoj odlučuje Skupština na sljedećem zasjedanju.

 

 

X. Tijela Udruge

Članak 16.

 

Tijela Udruge su: Skupština i Predsjednica Udruge.

 

Članak 17.

 

Skupštinu čine svi članovi/ce Udruge i ono je najviše tijelo upravljanja Udrugom.

Skupštinu saziva predsjednica najmanje jednom godišnje, a može valjano odlučivati ako je prisutno najmanje dvije trećine članova/a. Odluke se donose natpolovičnom većinom prisutnih članova/a.

Izvanredna skupština se saziva ako za to postoji poseban razlog i ako to zatraži više od dvije petine članova/ca.

 

Skupština vrši sljedeće funkcije:

§Usvaja Statut, njegove izmjene i dopune.

§Bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje.

§Odlučuje o udruživanju u saveze,zajednice,mreže i druge oblike povezivanja udruga.

§Usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu.

§Usvaja godišnje financijsko izvješće.

§Odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge.

§Odlučuje i o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom i Statutom te o pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge


Članak 18.

 

Skupština radi u sjednicama o kojima se vodi zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

 

Članak 19.

 

Skupština može donositi pravovaljane odluke ako je na sjednici prisutna polovina ukupnog broja članova/a Udruge plus jedan član/a.

Za donošenje valjanih odluka skupštine potrebno je za prihvaćanje odluke glasa polovina plus jedan na Skupštini prisutnih članova/a Udruge ako Statutom nije drugačije određeno.

 

Članak 20.

 

Predsjednicu Udruge bira skupština članica na vrijeme od 5 godine. Predsjednica Udruge:

 

§ Zastupa Udrugu i odgovara za zakonitost rada Udruge.

§Vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine,ako Statutom nije drugačije propisano.

§Odgovorna je za podnošenje Skupštini prijedloga financijskog izvješća.

§Dostavlja zapisnik sa redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga.

§Sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Udruge.

§Obavlja i druge poslove u skladu s zakonom ,Statutom i aktima Udruge .

§Rukovodi radom Skupštine.

§Podnosi izvještaj o svom radu Skupštini Udruge.

 

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti Predsjednice zamjenjuju je druge članice koje za to ovlasti Skupština.

 

 

XI. Izbor i opoziv likvidatora Udruge

 

Članak 21.

 

Likvidatora/ u Udruge bira i opoziva Skupština na prijedlog Predsjednice Udruge.

Likvidator/a može biti i osoba koja nije član/a Udruge,a mora raspolagati odgovarajućim stručnim (financijskim i pravnim ) znanjem kako bi mogao/la voditi brigu o raspodjeli imovine Udruge.

Likvidator/a ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Udruge u visini koju određuje Skupština na prvoj sjednici njegova imenovanja.

 

 

XII. Način stjecanja i raspodjela imovinom Udruge

 

Članak 22.

 

Za obavljanje svojih djelatnosti Udruga pribavlja novčana sredstva putem dobrovoljnih priloga i darovima članica, donacijama, financiranjem iz državnog proračuna i proračuna regionalne i lokalne samouprave te iz drugih dopuštenih izvora a koristi ih za provođenje djelatnosti Udruge, materijalne troškove, troškove plaća i honorara, te za razvijanje i pomaganje drugih djelatnosti u skladu s Programom rada i Statutom udruge.

O raspodjeli sredstava odlučuje Predsjednica.

Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća sukladno propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva organizacija civilnog društva.


Članak 23.

 

Ako Udruga provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora najmanje jednom godišnje o svom radu ,opsegu,načinu stjecanja i korištenja sredstava mora izvijestiti davatelja sredstava,putem mrežne stranice,a putem mrežne stanice obavještava i širu javnost.

Sredstva prikupljena sukladno Statutu , Udruga može koristiti isključivo za provedbu odobrenih programa i projekata.

 

 

XIII. Statusne promjene

 

Članak 24.

 

O statusnim promjenama Udruge odlučuje skupština većinom od ¾ svih članova Udruge.

Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s udrugom čija financijska izvješća iskazu negativni rezultat.

 

 

XIV. Prestanak postojanja Udruge i postupak s imovinom

 

Članak 25.

 

Udruga može prestati iz razloga utvrđenih zakonom i odlukom Skupštine usvojenom od strane ¾ svih članova Udruge.

U slučaju prestanka rada Udruge ,njezina imovina se nakon ispunjenja zakonskih obveza prenosi na organizaciju civilnog društva koje se bavi pitanjima rodne ravnopravnosti s područja RH.

 

 

XV. Način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge

 

Članak 26.

 

Sve međusobne sporove proizašle iz članstva u Udruzi i /ili aktivnostima u sklopu djelovanja Udruge, članovi se obvezuju riješiti mirnim putem uz arbitražu skupštine.

 

 

XVI. Prijelazne i završne odredbe

 

Članak 27.

 

Ovaj Statut stupa na snagu 19. prosinca 2014., danom donošenja na Skupštini Udruge.

 

 

U Slavonskom Brodu, 19. prosinca 2014. g.

 

Predsjednica:

 

Gordana Matanović